Udomitelji imaju pravo na porodiljni dopust

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama nadodan je članak 7 st. 5, kojim je regulirano da zaposleni udomitelj nema pravo na porodiljnu naknadu, ali zato ima pravo na porodiljni dopust, za vrijeme kojeg će normalno nastaviti primati opskrbninu za dijete i osobnu naknadu.

Članak 3., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama:

"Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Korisnik prema odredbama ovoga Zakona i pod uvjetima iz ovoga Zakona je i udomitelj maloljetnog djeteta, prema svom radnopravnom statusu, pod uvjetom da ima status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju i ako s tim djetetom živi u zajedničkom kućanstvu.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6."

Vidi također: Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama