Uvjeti za obavljanje udomiteljstva

OPĆI UVJETI – udomiteljstvo može obavljati fizička osoba koja:

 • Ima hrvatsko državljanstvo (može biti stranac sa stalnim boravkom u RH koji ispunjava uvjete i pribavio je suglasnost nadležnog ministarstva )
 • Je punoljetna i ima poslovnu sposobnost
 • Ima prebivalište i živi u Republici Hrvatskoj
 • Je mlađa od 60 godina (osim ako nastavlja udomiteljstvo ili ga obavlja kao srodnik)
 • Ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje (može biti i niži stupanj ako se radi o srodničkom udomitelju i u interesu je korisnika)
 • Ima završeno osposobljavanje za udomitelja, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
 • Ima propisane stambene uvjete za obavljanje udomiteljstva
 • Ima pisanu suglasnost svih punoljetnih članova zajedničkog kućanstva za obavljanje udomiteljstva (osim ako se radi o samcu).
 • Udomitelj ili članovi udomiteljske obitelji, osim srodničkog udomitelja i članova njegove obitelji, moraju ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje, a minimalni mjesečni prihod za uzdržavanje udomitelja samca ili udomitelja i članova udomiteljske obitelji mora biti veći za 70% od iznosa visine pomoći za uzdržavanje

Standardno udomiteljstvo kao zanimanje može obavljati tradicionalni udomitelj koji:

 •  nije u radnom odnosu, ne obavlja samostalnu registriranu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja u skladu s odredbama posebnih propisa ili drugu samostalnu djelatnost
 • je najmanje šest mjeseci pružao uslugu kao tradicionalni udomitelj
 • pruža uslugu smještaja za troje djece ili četvero odraslih korisnika istodobno
 • ima prebivalište na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, za koje je mrežom socijalnih usluga utvrđena potreba za obavljanjem udomiteljstva kao zanimanja
 • je izabran od strane Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja.Udomitelj koji obavlja standardno udomiteljstvo pruža uslugu smještaja korisnicima jednako kao i tradicionalni udomitelj.

Specijalizirano udomiteljstvo za djecu može obavljati osoba koja ispunjava opće uvjete za obavljanje udomiteljstva i:

 • ima završen najmanje preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij u području socijalnog rada, psihologije, edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, logopedije, radne terapije, fizioterapije i sestrinstva
 • ima najmanje tri godine radnoga staža u radu s djecom i mlađim punoljetnim osobama iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona i
 • ima posebna znanja i vještine u skladu s individualnim potrebama djeteta kojem pruža uslugu smještaja
 • izabrana je od Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja

Udomiteljstvo ne može obavljati obitelj

• U kojoj su poremećeni obiteljski odnosi ili je izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta
• Koja je društveni neprihvatljivog ponašanja
• U kojoj  postoji bolest ili stanje kojim bi bilo ugroženo zdravlje ili drugi interes korisnika

Dobna razlika udomitelja i korisnika
• Dobna razlika između udomitelja i udomljenog djeteta mora biti najmanje 18 godina, osim kod srodnika kao udomitelja
• Udomitelju koji je navršio 65 godina ne može se odobriti smještaj novih korisnika, osim kod srodničkog udomiteljstva

Broj i vrste korisnika udomiteljstva 

Tradicionalno udomiteljstvo:

 • u udomiteljsku obitelj može biti smješteno najviše troje djece (iznimno više ako se radi o braći i sestrama, majci s djetetom do godinu dana ili djeci i mlađim pnoljetnim osobama korisnicima privremenog smještaja u kriznim situacijama)
 • ako je u udomiteljsku obitelj smješteno troje djece s teškoćama u razvoju samo jedno od smještene djece može biti dijete s težim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili komunikacijskim teškoćama u razvoju)
 • kod udomitelja samca može biti smješteno najviše dvoje djece (kod srodničkog udomiteljstva i više ako se radi o braći i sestrama uz suglasnost Centra)

Standardno udomiteljstvo: 

 • u udomiteljskoj obitelji mora biti smješteno troje djece istodobno (iznimno više ako se radi o braći i sestrama, majci s jdetetom do godine dana ili korisnicima privremenog smještaja u kriznim situacijama)
 • iznimno može biti smješten manji broj djece ako se radi o dvoje djece mlađe od 3 godine, dvoje djece s težim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili komunikacijskim teškoćama u razvoju ili roditelju s djetetom do godine dana koji je smješten kod udomitelja istodobno s još jednim djetetom

Specijalizirano udomiteljstvo 

 • kod udomitelja može biti smješteno jedno dijete kojem je potrebna složenija, specifična skrb (iznimno i drugo dijete ako je riječ o bratu ili sestri djeteta )

 

STAMBENI UVJETI

• U naselju koje omogućava korištenje ustanova odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti , ili ukoliko se nalazi izvan takvog naselja mora biti prometno povezan s naseljem koje to omogućava
• Osiguran priključak na električnu i telefonsku mrežu te osiguranu tekuću vodu i odvodnju u objektu, u svim prostorijama u kojima borave korisnici potrebno je osigurati grijanje
• Ukoliko objekt ima balkon i terasu,moraju biti ograđeni ogradom visine najmanje 120cm
• Kuća i dvorište udomitelja moraju biti ograđeni
• Mora biti jedna građevinska cjelina sa zajedničkim ulazom
• Mora biti u vlasništvu ili suvlasništvu ili najmu udomitelja ili člana udomiteljske obitelji (ugovor o najmu mora biti sklopljen na najmanje 4 godine od dana izdavanja dozvole
• Spavaonice ne mogu biti prolazne prostorije, ležajevi ne smiju biti postavljeni jedan iznad drugog
• Kuhinja s prostorom za blagovanje mora imati prostor koji omogućuje svim korisnicima i članovima obitelji istovremeno konzumiranje obroka
• Stambeni prostor udomitelja koji skrbi o teže pokretnim korisnicima ili korisnicima u invalidskim kolicima mora osiguravati tim korisnicima nesmetan pristup. Kretanje,boravak i rad na isti način kao i udomitelju, u kupaonici trebaju biti postavljeni rukohvati
• Prostorije moraju imati dnevno svjetlo i mogućnost prirodnog provjetravanja
• Podovi u svim prostorijama moraju biti izvedeni od materijala koji odgovaraju namjeni pojedine prostorije i omogućuju sigurno kretanje korisnika

Što je potrebno osigurati korisniku?
• Pravilnu i kvalitetnu prehranu ovisno o dobi i zdravstvenom stanju
• Najmanje 4 obroka dnevno
• Odgovarajuću zdravstvenu skrb
• Svakodnevno održavanje osobne higijene
• Mjesto za čuvanje lijekova dostupno samo udomitelju
• Za teže pokretne i nepokretne korisnike: osigurati odgovarajuća pomagala i minimum opreme za njegu korisnika
• Za teže pokretne i nepokretne korisnike te korisnike sa specifičnim potrebama potrebno je osigurati svakodnevnu pomoć pri odijevanju i svlačenju. Pomoć pri hranjenju, obavljanju osobne higijene i pomoć pri obavljanju fizioloških potreba
• Potrebu osigurati uvjete koji omogućuju primjeren odgoj i nesmetan psihofizički razvoj te poštivanje njegovog etničkog, vjerskog, kulturnog ili jezičnog podrijetla

Posebni uvjeti za djecu
• Jednu spavaonicu može koristiti najviše troje djece predškolske dobi, odnosno dvoje djece školske dobi istog spola
• Spavaonica mora imati posebni ležaj za svako dijete prilagođen uzrastu te ormar
• Stambeni prostor mora imati odgovarajući prostor za igru i učenje
• Da dijete školskog uzrasta potrebno je osigurati vlastiti radni stol i stolicu

Posebni uvjeti za djecu žrtve obiteljskog nasilja
• Stambeni prostor mora imati dva izlaza
• Na ulazu u objekt sigurnost se korisnika osigurava video nadzorom, ako se ne može osigurati tim putem udomitelj je obvezan osigurati čuvanje objekta putem pravne ili fizičke osobe koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti
• Ulazna vrata moraju biti posebno pojačana
• Objekt mora imati cjelodnevni prilaz prijevoznim sredstvima
• Udomitelj mora osigurati temeljem ugovora s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom za smještene korisnike usluge stručnog tima s radnim vremenom od polovice punog radnog vremena psihologa i socijalnog radnika